partneriai

SUSITIKKITE SU MŪSŲ PARTNERIAIS

YLA SAVO

YSAO (Ylä-Savo profesinė mokykla) yra Ylä Savo regiono švietimo federacijos dalis. Federacija, sudaryta iš 9 savivaldybių, yra pagrindinė profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja ir vienintelė regione vysto profesinio mokymo pameistrystės formą.

YSAO yra daugiau kaip 50 metų gyvuojanti švietimo įstaiga. Ji užsiima aktyvia veikla pasirinktose srityse ir jos pagrindinė užduotis – paruošti kompetentingus specialistus, kurių poreikis jaučiamas darbo rinkoje. Bendrai šioje įstaigoje profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir pameistrystės studentų skaičius per metus  siekia 1900. Įstaigoje dirba daugiau nei 200 specialistų iš švietimo, plėtros ir paslaugų teikimo sričių.

Ylä Savo regiono švietimo federacija aktyviai prisideda prie Ylä Savo regiono vystymo. Ji aktyviai dalyvauja švietimo ir pramonės sektorių regioninių įmonių veikloje, kurios prisideda prie vietinės pramonės vystymo, taip pat darbuotojų ir švietimo tobulinimo, kurį atlieka YSAO, bei verslo ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimo stiprinimo.

YSAO aktyviai bendradarbiauja su skirtingomis partijomis ir vienas iš jų tikslų yra padėti savo regionui sėkmingai veikti ateityje. Pagrindinės veiklos sritys – atliepti Ylä-Savo region verslo poreikius, taip pat aktyviai dalyvauti įgyvendinant Ylä-Savo region verslo strategiją.

WINONLINE-LINE

APID TORINO

Apid yra darbdavių asociacija, veikianti Turine, Italijoje.

Ji buvo įkurta 1989 metais, kai moterys verslininkės prisijungė prie API Turino – vietinės mažos ir vidutinės pramonės asociacijos, kuri siūlė paslaugas ir pagalbą vietinėms įmonėms. Apid yra ne pelno siekianti ir lyties pagrindu grindžiama asociacija, pasisakanti už naują verslumo kultūrą ir plėtojanti strategijas, kuriomis siekiama remti moteris verslininkes, lygias galimybes, balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, įtraukimą, įvairovę ir įmonių socialinę atsakomybę (CSR). Pagrindinis organizacijos tikslas – socialinėje ir ekonominėje plėtroje padėti moterų verslumui, išnaudojant ir stiprinant moterų verslininkių profesinius įgūdžius ir tinklus.

WINONLINE-LINE

p-consulting.gr

p-consulting.gr yra IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patras (Graikijoje).

Pagrindiniai įmonės tikslai yra teikimas:

  • kokybiškų IT ir verslo konsultavimo paslaugų kompanijoms ir įmonėms visuose ekonomikos sektoriuose,
  • mokymo paslaugų, skirtų įvairių tikslinių grupių (jaunimo, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų, pažeidžiamų grupių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, bedarbių, verslininkų ir kt.) poreikiams tenkinti,
  • IT paslaugų, didžiausią dėmesį skiriant interneto svetainių plėtojimui ir internetinių platformų kūrimui,
  • projekto paslaugų valdymo ir plėtojimo, orientuojantis į žmonių, ypač iš socialiai pažeidžiamų grupių, įgūdžių gerinimą.

 

Kompanija yra aktyvi EfVET (Europos techninio ir profesinio mokymo forumo) narė, kuri suteikia galimybę mokytis visą gyvenimą ir atstovauja Graikijos organizacijoms narėms Valdymo komitete Briuselyje.

 

Be to, kompanija gali pasigirti gerai įtvirtintu tinkle partnerių iš visos Europos su kuriais jau buvo bendradarbiauta vykdant europinius projektus, dalyvaujant kelių europinių forumų  ir organizacijų darbo grupėse.

Bendrovėje dirba daug patirties turintys žmonės,  vykdę europinius ir nacionalinius projektus.

 

WINONLINE-LINE

EUROSUCCESS

Eurosuccess Consulting (Kipras) – dinamiška jaunų mokslininkų komanda galinti pasiūlyti platų paslaugų paketą, skirtą modernių Kipro įmonių poreikiams patenkinti, ypač tokiais klausimais kaip naujovės ir technologijos.
EUROSUCCESS jau nuo pat savo veiklos pradžios išskyrė poreikį sukurti ryšius tarp Kipro ekonomikos ir platesnės Europos rinkos ir didelį dėmesį skyrė po Kipro narystės Europos Sąjungoje sukurtų galimybių išnaudojimui. Šiandien EUROSUCCESS siūlo įvairias paslaugas visuomenei, taip pat privačiam sektoriui Kipre. Ji taip pat pradėjo aktyviai dalyvauti tarptautinėse schemose, pasinaudojant gerai įtvirtintu partnerių tinklu užsienyje, kuris remiasi įkūrėjų patirtimi.

 

Šiuo metu EUROSUCCESS dalyvauja daugiau nei 60-yje Mokymosi visą gyvenimą, ERASMUS+ ir JUSTICE programų – trijose iš jų kaip koordinatorius, taip pat kaip vienas iš Cypriot NA ir Norvegijos fondų, kurie skirti nevyriausybinėms organizacijoms, vertintojų.
Eurosuccess Consulting yra nariais:
Tarptautinės prekybos tarybos, Europos kalėjimų švietimo asociacijos (EPEA), Europos mokyklų švietimo bendrųjų gebėjimų politikos tinklo (KeyCoNet Network), Kipro prekybos ir pramonės rūmų (CCCI), Kipro darbdavių ir pramonininkų federacijos (OEB) ir Nikosijos prekybos ir pramonės rūmų (NCCI).Be to, Eurosuccess Consulting yra akredituotas profesinio mokymo centras, o tokį statusą jam suteikė Kipro Žmogiškųjų išteklių plėtros tarnyba – valdžios institucija turinti tam įgaliojimus.

WINONLINE-LINE

LŠMPS

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Moderni, dinamiška ir politiškai nepriklausoma organizacija, sukurta efektyviai ginti socialinius, ekonominius ir profesinius savo narių ir kitų švietimo darbuotojų interesus visais lygiais – nacionaliniu, regioniniu ir instituciniu ir daryti įtaką švietimo politikos formavimo procesui, kad jis būtų orientuotas į Lietuvos Respublikos piliečių poreikius.

Mes tikime, kad kiekvienas žmogus jaučiasi saugus tik būdamas ne vienas, tik būdamas kolektyvo, kuris jį gina, nariu ir kartu kurdamas bendruomenę, kurios balsą išgirs ir darbdaviai, ir valdžios atstovai, nes matys, kad esame solidarūs ir vieningi, o daugumai visada lengviau pasiekti savo numatytų tikslų, nei veikiant atskirai.
Mūsų ambicija – švietimo bendruomenė, kurios stiprybė paremta bendravimu, socialine partneryste ir socialinių garantijų įtvirtinimu kolektyviniuose susitarimuose.
Kokiems žmonėms tai siūlome?
Mokytojams, dėstytojams, instruktoriams, mokslo darbuotojams, pagalbos mokiniui specialistams, bibliotekininkams, o taip pat švietimo įstaigose dirbančiam ne pedagoginiam personalui, kurie nori kartu kurti pilietišką visuomenę, kuriai rūpi ne tik žmogaus pareigos, bet ir teisės ir kiekvieno žmogus socialinis ir ekonominis gerbūvis.
Ką ir kaip me darome?
Atstovaujame ir giname švietimo darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius ir socialinius interesus ir konsultuojame darbo santykių teisės klausimais. LŠMPS komandą sudaro kvalifikuoti specialistai, kurie atlieka teisės aktų analizes ir tyrimus, vykdo narių švietimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, organizuoja įvairios tematikos mokymus nariams, dalyvauja ir padeda pasirengti įvairių lygmenų kolektyvinėms deryboms.

WINONLINE-LINE

Patro moterų sąjunga

Patro moterų sąjunga – humanitarinė organizacija, kurią 1991 metais įkūrė Koula Rogdaki ir kuri orientuojasi į moterų ir pažeidžiamų socialinių grupių žmonių problemų sprendimą.

Šiuo metu organizacijai vadovauja Anna Maria Rogdaki, įkūrėjos dukra, kuri yra pasiryžusi išpildyti mamos svajonę ir paskutinį norą – auganti organizacija, padedanti vis didesniam kiekiui žmonių kasdien ir jai tai puikiai sekasi įgyvendinti.

Patros moterų sąjunga yra didžiausia organizacija Vakarų Graikijoje, turinti daugiau nei 5 tūkst. aktyvių narių ir sulaukianti daugiau nei 300 000 eurų paramos.

Žinodami, kad tų, kuriems reikia pagalbos, yra daug daugiau, nei tų, kurie nori ir gali padėti, jie yra nuolatinėje kovoje, kad padarytų pasaulį geresnį.

WINONLINE-LINE

Errotu

ERROTU yra mažo ir vidutinio dydžio įmonė (SMEs), dirbanti specializuotuoje aplinkoje ir senstančioje visuomenėje. Įkurta 2014 metais ir veikia dvejomis kryptimis:

  • Konsultavimas ir mokymai;
  • Projektų valdymas ir plėtojimas bei planavimas.

Visa įmonės veikla skirta pagerinti žmonių, ypač senyvo amžiaus, gyvenimo kokybę per sukurtą palankią jiems aplinką.

ERROTU steigėjai įgijo didelę verslumo ir kokybės valdymo procesų patirtį dirbdami su ISO UNE 9001 ir ISO UNE 170001 bei ISO UNE 170002.

Jie, kaip konsultantai, paslaugas teikė valstybinėms ir privačioms institucijoms, konsultavo kokybės vadybos, projektų valdymo, mokymų temomis ir buvo pranešėjai keliuose kongresuose bei forumuose. Jie dalyvavo ir plėtojo nacionalinius ir tarptautinius R+D projektus, kurių dauguma susiję su visuomenės senėjimo problema ir sukūrimu palankios aplinkos vyresnio amžiaus žmonėms. Ypatingai jie aktyviai dalyvauja Erasmus + projektuose, pavyzdžiui: INTGEN, TECHsenior, GROWMAT, D-CARE, DEAL.

Jie labai glaudžiai bendradarbiauja su Aubixa fondo aplinkos sritimi, kuri siekia pagerinti demencija sergančių žmonių gyvenimo kokybę.

WINONLINE-LINE
partners