Πως γίνεται

Houston έχουμε πρόβλημα

Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ε.Ε. και το 30% των νεοσύστατων επιχειρηματιών είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα, σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τα τελευταία έτη, οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους άντρες. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τις γυναίκες άνω των 40 ετών, καθώς είναι ακόμα πιο δύσκολο γι’ αυτές να βρουν εργασία και να ενταχθούν (ή επανενταχθούν) στην αγορά εργασίας.

Η απόκτηση εργασίας για τις γυναίκες άνω των 40 ετών, είναι πρόκληση. Μένοντας κάποιος άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Το φύλο, η ηλικία και η μακροχρόνια ανεργία καθιστούν τις γυναίκες άνω των 40 ετών μια μειονεκτική ομάδα πολιτών. Ωστόσο, οι κύριοι προβληματισμοί των εργοδοτών σχετικά με τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι μακροχρόνια άνεργες και αναζητούν εργασία είναι πως:

  • οι δεξιότητές τους είναι παρωχημένες
  • η τεχνογνωσία τους είναι παρωχημένη
  • το κόστος τους υπερβαίνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους
  • η πρόσληψή τους είναι ρίσκο

Δείτε εδώ!

Για τους παραπάνω λόγους, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών αναγνωρίζει ως λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης τους τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, εστιάζοντας στην e-επιχειρηματικότητα.